Komisie, výbory, rady a orgány

Výbory v mestských častiach

 

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum – 6 poslancov)

Výbor v mestskej časti

1Mgr. Ing. Pavol Katreniak, predseda0915 801 903katreniak@stonline.sk
2PhDr. Stanislav Mičev, PhD., podpredseda0918 899 400stano.micev@gmail.com
3Ing. Miriam Lapuníková, MBA0915 831 407mlapunikova@nspbb.sk
4MUDr. Ludvik Nábělek0915 831 434luconabelek@gmail.com   lnabelek@nspbb.sk
5Ing. Mgr. David Kapusta0905 135 127davidkapusta@gmail.com
6Mgr. Radovan Ocharovich0904 407 407riaditel@speak.sk

 

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko – 2 poslanci)

Výbor v mestskej časti

1PhDr. Marcel Pecník, predseda0907 813 888marcelpecnik1@gmail.com
2Ing. Martin Úradníček, podpredseda0905 800 584uradnicek@bbalternativa.sk

 

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová – 9 poslancov)

Výbor v mestskej časti

1Ing. Andrej Leitner, predseda0918 597 244andrej.leitner@gmail.com
2Mgr. Matúš Molitóris, podpredseda0911 237 783matus.molitoris@gmail.com
3Ing. Martin Turčan0905 571 724mturcan@stonline.sk
4Mgr. Jakub Gajdošík0905 442 222info@jakubgajdosik.sk
5doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA0903 493 159martin@klus.sk
6Ing. Martin Majling0907 901 347martin.majling@gmail.com
7Ing. Milan Lichý0905 552 236lichy.mil@gmail.com
8Ing. Michal Škantár0907 531 972skantarmichal@gmail.com
9Mgr. Vladimír Pirošík0905 786 701pirosik@changenet.sk

 

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka – 2 poslanci, 2 neposlanci)

Výbor v mestskej časti

1Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., predsedníčka0904 511 842kat.cizmarova@gmail.com
2MUDr. Jozef Baláž0905 838 606balaz@bystrica.sk
3Marek Odaloš0908 572 919odalos@bbalternativa.sk
4Mgr. Peter Michal0948 535 919peter.michal72@gmail.com

 

Volebný obvod č. 5

(Fončorda – 7 poslancov)

Výbor v mestskej časti

1Ing. arch. Hana Kasová, predsedníčka0907 499 143hana.kasova@gmail.com
2Mgr. Daniel Karas0905 265 112karasdanieldk@gmail.com
3PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.0903 178 725vladimir.sklenka@gmail.com
4Mgr. Marek Modranský0915 945 544marek.modransky@gmail.com
5Ing. Lucia Skokanová0905 821 897lskokanova@gmail.com
6Ľubomír Motyčka0911 603 290lubomir.motycka@gmail.com
7Ing. Peter Pohančaník, PhD.0905 616 870peter@pohancanik.sk

 

Volebný obvod č. 6

(Radvaň – 3 poslanci, 2 neposlanci)

Výbor v mestskej časti

1Erika Karová, predsedníčka0918 146 265vlad.moravcik@gmail.com
2Vladimír Moravčík, podpredseda0917 521 121karova@bcf.sk
3Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.0905 449 038svetozar.dluholucky@szu.sk, svetozar.dluholucky@dfnbb.sk
4Ing. arch. Peter Rusnák0905 434 102rusnakbb@gmail.com
5Miroslava Kamenská0915 503 154kamenskami@gmail.com

 

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa – 2 poslanci)

Výbor v mestskej časti

1Ing. Igor Kašper, predseda0905 330 734igorkasper13@gmail.com
2Milan Smädo0902 929 300smado@misudrzba.sk