Komisie, výbory, rady a orgány

Výbory v mestských častiach

Volebné obdobie 2018 – 2022.

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum – 6 poslancov)

Výbor v mestskej časti
1 Mgr. Ing. Pavol Katreniak, predseda 0915801903 katreniak@stonline.sk, katreniak@bbalternativa.sk
2 PhDr. Stanislav Mičev, PhD., podpredseda 0948472480 stano.micev@gmail.com
3 Ing. Miriam Lapuníková, MBA 0915831407 mlapunikova@nspbb.sk
4 MUDr. Ludvik Nábělek 0915831434 uconabelek@gmail.comlnabelek@nspbb.sk
5 Ing. Mgr. David Kapusta 0905135127 davidkapusta@gmail.com
6 Mgr. Radovan Ocharovich 0904407407 riaditel@speak.sk

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko – 2 poslanci)

Výbor v mestskej časti
1 PhDr. Marcel Pecník, predseda 0907813888 marcelpecnik1@gmail.com
2 Ing. Martin Úradníček, podpredseda 0905800584 uradnicek@bbalternativa.sk
webstránka: www.banskabystrica2.sk

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová – 9 poslancov)

Výbor v mestskej časti
1 Ing. Andrej Leitner, predseda 0918597244 andrej.leitner@gmail.com, leitner@bbalternativa.sk, andrej.leitner@banskabystrica.sk
2 Mgr. Matúš Molitoris, podpredseda 0911237783 matus.molitoris@gmail.com
3 Ing. Martin Turčan 0905571724 mturcan@stonline.sk
4 Mgr. Jakub Gajdošík 0905442222 info@jakubgajdosik.sk
5 doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA martin@klus.sk
6 Ing. Martin Majling 0907901347 martin.majling@gmail.com
7 Ing. Milan Lichý 0905552236 lichy.mil@gmail.com
8 Ing. Michal Škantár 0907531972 skantarmichal@gmail.com
9 Mgr. Vladimír Pirošík 0905786701 pirosik@changenet.sk, pirosik@banskabystrica.sk

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka – 2 poslanci, 5 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1 Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., predsedníčka 0904511842 kat.cizmarova@gmail.com
2 MUDr. Jozef Baláž 0905838606 balaz@bystrica.sk
3 Marek Odaloš 0908572919 odalos@bbalternativa.sk
4 MUDr. Marián Fejfar 0905485100 matrixmf@seznam.cz
5 Ing. Jozef Tomáš 0905386180 dohukbb@gmail.com
6 Vladimír Bállek 0903913303 vlado76vb@gmail.com
7 Mgr. Karol Gurský 0905951201 gurskykarol@gmail.com

Volebný obvod č. 5

(Fončorda – 7 poslancov, 4 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1 Ing. arch. Hana Kasová, predsedníčka 0907499143 hana.kasova@gmail.com, kasova@bbalternativa.sk
2 Ing. Peter Pohančaník, PhD., podpredseda 0905616870 peter@pohancanik.sk
3 Mgr. Daniel Karas 0905265112 karasdanieldk@gmail.com
4 PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. 0903178725 vladimir.sklenka@gmail.com
5 Mgr. Marek Modranský 0915945544 marek.modransky@gmail.com
6 Ing. Lucia Skokanová 0905821897 lskokanova@gmail.com
7 Mgr. Peter Gogola 0918444444 peter.gogola@banskabystrica.sk
8 Ing. Danica Halamová 0907815809 danka7493@gmail.com
9 Danka Horváthová 0902653850 danka.horvathova@bbgroup.info
10 Patrik Zubek 0904946644 patrik.zubek@gmail.com
11 Ing. Ján Hruška 0903148908 jan.hruska1@gmail.com

Volebný obvod č. 6

(Radvaň – 3 poslanci, 2 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1 Erika Karová, predsedníčka 0918146265 karova@bcf.sk
2 Mgr. Marek Ondráš 0948515731 marek.ondras@banskabystrica.sk
3 Ing. arch. Ľudmila Priehodová 0908948223 ludmila.priehodova@banskabystrica.sk
4 Ing. arch. Peter Rusnák 0905434102 rusnakbb@gmail.com
5 Roman Miškár 0918203575 miskar.roman@gmail.com

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa – 2 poslanci, 5 neposlancov)

Výbor v mestskej časti
1 Ing. Igor Kašper, predseda 0905330734 igorkasper13@gmail.com
2 Milan Smädo 0902929300 smado@misudrzba.sk
3 Ondrej Bahýl 0907839924 ondrejbahyl@azet.sk
4 Ján Žambor 0908086021 jan.zambor55@gmail.com
5 Roman Kostúr 0918505261 kostur.roman@zoznam.sk
6 Ján Vrana 0905572505 orkralova@gmail.com
7 Zuzana Stankovianska 0905799390 zuzana.stankovianska@gmail.com