Komisie, výbory, rady a orgány

Výbory v mestských častiach

 

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum – 6 poslancov)

Výbor v mestskej časti
1Mgr. Ing. Pavol Katreniak, predseda0915801903katreniak@stonline.sk, katreniak@bbalternativa.sk
2PhDr. Stanislav Mičev, PhD., podpredseda0918899400stano.micev@gmail.com
3Ing. Miriam Lapuníková, MBA0915831407mlapunikova@nspbb.sk
4MUDr. Ludvik Nábělek0915831434uconabelek@gmail.comlnabelek@nspbb.sk
5Ing. Mgr. David Kapusta0905135127davidkapusta@gmail.com
6Mgr. Radovan Ocharovich0904407407riaditel@speak.sk

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko – 2 poslanci)

Výbor v mestskej časti
1PhDr. Marcel Pecník, predseda0907813888marcelpecnik1@gmail.com
2Ing. Martin Úradníček, podpredseda0905800584uradnicek@bbalternativa.sk

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová – 9 poslancov)

Výbor v mestskej časti
1Ing. Andrej Leitner, predseda0918597244andrej.leitner@gmail.com, leitner@bbalternativa.sk, andrej.leitner@banskabystrica.sk
2Mgr. Matúš Molitoris, podpredseda0911237783matus.molitoris@gmail.com
3Ing. Martin Turčan0905571724mturcan@stonline.sk
4Mgr. Jakub Gajdošík0905442222info@jakubgajdosik.sk
5doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAmartin@klus.sk
6Ing. Martin Majling0907901347martin.majling@gmail.com
7Ing. Milan Lichý0905552236lichy.mil@gmail.com
8Ing. Michal Škantár0907531972skantarmichal@gmail.com
9Mgr. Vladimír Pirošík0905786701pirosik@changenet.sk, pirosik@banskabystrica.sk

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka – 2 poslanci, 4 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., predsedníčka0904511842kat.cizmarova@gmail.com
2MUDr. Jozef Baláž0905838606balaz@bystrica.sk
3Marek Odaloš0908572919odalos@bbalternativa.sk
4Mgr. Peter Michal0948535919peter.michal72@gmail.com
5MUDr. Marián Fejfar0905485100matrixmf@seznam.cz
6Ing. Jozef Tomáš0905386180dohukbb@gmail.com

Volebný obvod č. 5

(Fončorda – 7 poslancov, 4 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1Ing. arch. Hana Kasová, predsedníčka0907499143hana.kasova@gmail.com, kasova@bbalternativa.sk
2Ing. Peter Pohančaník, PhD., podpredseda0905616870peter@pohancanik.sk
3Mgr. Daniel Karas0905265112karasdanieldk@gmail.com
4PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.0903178725vladimir.sklenka@gmail.com
5Mgr. Marek Modranský0915945544marek.modransky@gmail.com
6Ing. Lucia Skokanová0905821897lskokanova@gmail.com
7Mgr. Peter Gogola0918444444peter.gogola@banskabystrica.sk
8Ing. Danica Halamová0907815809danka7493@gmail.com
9Danka Horváthová0902653850danka.horvathova@bbgroup.info
10Patrik Zubek0904946644patrik.zubek@gmail.com
11Ing. Ján Hruška0903148908jan.hruska1@gmail.com

Volebný obvod č. 6

(Radvaň – 3 poslanci, 2 neposlanci)

Výbor v mestskej časti
1Erika Karová, predsedníčka0918146265karova@bcf.sk
2Mgr. Marek Ondráš0948515731marek.ondras@banskabystrica.sk
3Ing. arch. Ľudmila Priehodová0908948223ludmila.priehodova@banskabystrica.sk
4Ing. arch. Peter Rusnák0905434102rusnakbb@gmail.com
5Roman Miškár0918203575miskar.roman@gmail.com

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa – 2 poslanci, 5 neposlancov)

Výbor v mestskej časti
1Ing. Igor Kašper, predseda0905330734igorkasper13@gmail.com
2Milan Smädo0902929300smado@misudrzba.sk
3Ondrej Bahýl0907839924ondrejbahyl@azet.sk
4Ján Žambor0908086021jan.zambor55@gmail.com
5Roman Kostúr0918505261kostur.roman@zoznam.sk
6Ján Vrana0905572505orkralova@gmail.com
7Zuzana Stankovianska0905799390zuzana.stankovianska@gmail.com