Komisie, výbory a rady

Výbory v mestských častiach

Volebné obdobie 2022 – 2026.

 

Výbor č. 1 pre mestskú časť Banská Bystrica

ulice: 29. augusta, Alexandra Matušku, Astrová, Azalková, Bakossova, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Cmárovo, Československej armády, Dobšinského, Dolná, Dolná Strieborná, F. Švantnera, Figuša Bystrého, Gerberová ulica, Hečkova, Horná, Horná Strieborná, Horné záhrady, Hurbanova, Hutná, J. Cikkera, Jána Bottu, Jána Chalupku, Janka Kráľa, Jegorovova, Kapitulská, Katovná, Kláry Jarunkovej, Kollárova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Hudeca, Laskomerská, Lazovná, Ľuda Ondrejova, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Medený Hámor, Mikuláša Kováča, Murgašova, Muškátová ulica, Na Graniari, Na Karlove, Na Troskách, Nad plážou, Nám. slobody, Nám. Š. Moysesa, Námestie Ludvika Svobodu, Námestie SNP, Národná, Partizánska cesta, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesenským vŕškom, Pod vysielačom, Profesora Sáru, Robotnícka, Rudlovská cesta, Ruttkaya Nedeckého, Severná, Skuteckého, Slnečné stráne, Stoličková, Strieborné námestie, Šimona Jurovského, Školská, Šoltésovej, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Tajovského, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Trieda SNP, Vajanského námestie, Záhradná, Zvončeková ulica, Železničiarska

Poslanci:
Ing. arch. Tomáš Sobota, predseda
Ivana Figuli, podpredsedníčka
Mgr. Ing. Pavol Katreniak, člen
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, členka
Ing. Mgr. David Kapusta, člen
Mgr. Radovan Ocharovich, člen

 

Výbor č. 2 pre mestské časti Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Majer – ulice: Majerská cesta, Stavebná
Senica – ulice: Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta
Šalková – ulice: Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Lupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Priemyselná ulica, Šalkovská cesta, Technická ulica
Uhlisko – ulice:  9. mája, Bellušova, Boženy Němcovej, Družstevná, Golianova, Hronské predmestie, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Timravy, Viestova, Žltý piesok

Poslanci:
PhDr. Marcel Pecník, predseda
Ing. Ľuboš Vrbický, podpredseda
webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Výbor č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová

Rudlová – ulice: Dedinská, Ďumbierska, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta, Ružová, Starohorská, Strmá, Zdenka Mikulu
Sásová – ulice: Agátová, Borová ulica, Dubová, Ďumbierska, Garbanka, Haškova, Hlboká, Inovecká, Javornícka, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Mateja Bela, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pieninská, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Rudohorská, Sásovská cesta, Sitnianska, Stránska, Strážovská, Surovská, Tatranská, Veterná

Poslanci:
Ing. Martin Majling, predseda
Ing. Milan Lichý, podpredseda
Ing. Martin Turčan, člen
Mgr. Jakub Gajdošík, člen
Ing. Pavel Fiľo, člen
Ing. Lukáš Berec, člen
Mgr. Matúš Molitoris, člen
Ing. Michal Škantár, člen
Marián Lunter, člen

 

Výbor č. 4 pre mestské časti Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Jakub – ulice: Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Nový Svet, Ovocná
Kostiviarska – ulice: Jelšová, Kostiviarska cesta, Topoľová
Podlavice – ulice: Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Jedľová, Limbová, Lipová, Lúčičky, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, Priehrada, Ulička, Višňová
Skubín – ulice: Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz
Uľanka – ulice: Jozefa Mistríka, Uľanská cesta

Poslanci:
MUDr. Zuzana Podmanická, predsedníčka
MUDr. Jozef Baláž, podpredseda
Neposlanci:
Katarína Čižmárová
Vladimír Bállek
Karol Gurský
Marián Fejfar
Jozef Tomáš
Jana Vašičková

 

Výbor č. 5 pre mestskú časť Fončorda

ulice: Bagarova, Dlhá ulica, Družby, Gorkého, Havranské, Internátna, Jazmínová, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Kovačická ulica, Kvetinová, Kyjevské námestie, Mládežnícka, Moskovská, Nám. Ľ. Štúra, Nešporova, Nová, Nové Kalište, Okružná, Oremburská, Podbeľová ulica, Prvosienková ulica, Sadová, Slnečná, Spojová, Šalgotarjánska, Švermova, Tichá, Trieda Hradca Králové, Tulská, Vršacká ulica, Wolkerova, Zadarská ulica, Zelená

Poslanci:
Mgr. Ružena Maťašeje,  predsedníčka
Ing. arch. Hana Kasová, členka
Mgr. Diana Javorčíková, členka
Ing. Vladimír Ivan, člen
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD., člen
Mgr. Marek Modranský, člen
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., člen
Neposlanci:
Ing. Danica Halamová
Igor Patráš
Patrik Zubek
Ing. Ján Hruška
Rastislav Medveď

 

Výbor č. 6 pre mestskú časť Radvaň

ulice: Bernolákova, Bočná, Cintorínska, Jarná, Jesenná, Kalinčiakova, Králická cesta, Krátka, Letná, Malachovská cesta, Na Kútinách, Na Motyčinách, Nám. Ľ. Štúra, Ovčiarska ulica, Pod Suchým vrchom, Poľná, Pršianska cesta, Radvanská, Sládkovičova, Stredná, Stromová, Stupy, Zimná

Poslanci:
Mgr. Patrik Trnka, predseda
Roman Miškár, člen
Erika Karová, členka
Neposlanci:
Pavol Miklóši
Ľubica Póčová
Anna Povinská
Marek Ondráš

 

Výbor č. 7 pre mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

Iliaš – ulice: Iliašska cesta
Kráľová – ulice: Podháj, Sládkovičova, Sokolovská, Zvolenská cesta
Kremnička – ulice: Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnková
Pršianska Terasa – ulice: Ametystová, Bronzová, Diamantová ulica, Jantárová ulica, Jaspisová ulica, Kremeňová ulica, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Platinová ulica, Rubínová, Rumelková ulica, Topásová ulica, Tyrkysová ulica, Zafírová ulica, Zlatá, Železná ulica
Rakytovce – ulice: Borovicová, Brestová ulica, Klenová ulica, Liesková ulica, Rakytovská cesta, Smreková, Vrbová

Poslanci:
Ing. Igor Kašper, predseda
Milan Smädo, člen
Neposlanci:
Ondrej Bahýľ
Roman Kostúr
Zuzana Stankovianska
Ján Vrana
Ján Žambor