Regionálny rozvoj

Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030

Participatívne aktivity /stretnutia k tvorbe PRM BB 2030:

 • Online pripomienkovanie finálnej verzie návrhu PRM BB 2030 (plánované v týždni od 15.1. 2024 do 29.1.2024 – odborní zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ, členovia odborných komisií MsZ a verejnosť)
 • Online pripomienkovanie pracovného návrhu PRM BB 2030 (prebieha od 12.2.2023 do 12.1.2024 – odbornými zamestnanci MsÚ, poslancami MsZ a členmi odborných komisií MsZ) na linku Pripomienkovanie PRM Banská Bystrica 2030
 • Spustenie online platformy Decidim pre proces prípravy Program rozvoja mesta Banská Bystrica 2030
 • Konzultácie s odborníkmi MsÚ (jeseň 2023)
 • Možnosť vyjadrenia názoru verejnosti na návrhy znení Vízie Banskej Bystrice do roku 2050 prostredníctvom online platformy Consider.it na linku: https://viziabanskabystrica2050.consider.it/
 • Zapojenie základných škôl Banskej Bystrice, ktorých zriaďovateľom je samospráva k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice. Viac informácií o zapojení detí do vízie 2050 nájdete tu.
 • Participatívne stretnutie online s poslancami, členmi odborných komisií mestského zastupiteľstva a odbornou verejnosťou k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice (22.6.2023)
 • Participatívne stretnutie s vedením samosprávy a mestským úradom k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice  (22.6.2023)

Vízia mesta očami detí – Program rozvoja mesta Banská Bystrica 2030 – Spoločne tvorme Banskú Bystricu

Vízia mesta Banská Bystrica 2050 – online spolutvorba:

V mene p. Jána Noska – primátora mesta Vás odborný tím prípravy Programu rozvoja mesta pôsobiaci pri Odbore rozvojových aktivít mesta a v spolupráci s tímom OGP local Banská Bystrica srdečne pozýva obyvateľky a obyvateľov mesta do diskusie a vyjadreniu názoru na formulácie vízie Banskej Bystrice do roku 2050.

Dlhodobá vízia mesta je súčasťou a zároveň aj jedným z východísk prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2030 (ďalej len „PRM“) a je dôležité, aby sa na jej spolutvorbe okrem samosprávy mesta a ďalších spolupracujúcich inštitúcií podieľali aj obyvateľky a obyvatelia nášho mesta.

Vaše názory a pohľady na možné znenie vízie a na jej tematicky – hodnotové zložky sú veľmi dôležité pre spolutvorbu čo najvýstižnejšej formulácie dlhodobej vízie mesta do roku 2050 vrátane čiastkových vízií, resp. tematických záväzkov ku jednotlivým strategickým prioritám PRM do roku 2030, ktoré by mali prispieť ku napĺňaniu dlhodobej vízie mesta v horizonte roka 2030.

Predkladané návrhy ku príprave vízie vzišli z niekoľkých doterajších participatívnych aktivít procesu prípravy Programu rozvoja mesta Banská Bystrica. Návrh dlhodobej vízie bude vychádzať aj z doterajších koncepčných dokumentov a rozvojových aktivít mesta. Výsledky konzultácií sa premietnu aj v návrhoch strategickej a programovej časti PRM, ktorá bude daná na verejné pripomienkovanie začiatkom jesene 2023.

Svoje názory môžu obyvateľky a obyvatelia Banskej Bystrice vyjadriť prostredníctvom online platformy Considerit na adrese https://viziabanskabystrica2050.consider.it/ do 06.09.2023 (streda).

 

Úvodné informácie:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica 2024 – 2030 (ďalej len „Program rozvoja mesta“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030, a je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Mesta Banská Bystrica.

Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 (PRM) je strategický plán, ktorý umožňuje vidieť mestské projekty v kontexte dlhodobého smerovania. Pomáha mestu nastaviť si priority a smerovanie investícií, identifikuje prepojenia projektov a potenciál posunúť mesto k dosiahnutiu strategických cieľov.

Mesto Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023, ktorého platnosť končí na konci roka 2023. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa podpora regionálneho rozvoja vykonáva podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR (v platnom znení), Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC (ďalej len „program rozvoja VÚC“) a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „program rozvoja obce“). Z uvedeného dôvodu Mesto Banská Bystrica pripravuje dokument s názvom Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 (ďalej len „PRM“), ktorý má v súlade so zákonom charakter dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“.

 

 

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu Programu rozvoja mesta Banská Bystrica je koniec platnosti súčasného strategického dokumentu – Program hospodárskeho a sociálne rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 a návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie EÚ fondov na roky 2021-2027, pričom sa vychádza  z procesu monitorovania a hodnotenia realizácie PHSR mesta Banská Bystrica  a priemetu priorít územia  do  nového PHRSR BBSK a  Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Integrovanej územnej  stratégie Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica na roky 2021 – 2027, pripravovaných strategických dokumentov na úrovni SPR Banská Bystrica – Brezno a sektorových koncepcií mesta Banská Bystrica.

Hlavné impulzy spracovania strategického dokumentu je rámcovo možné zhrnúť nasledovne:

 • Legislatívna povinnosť – zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja.
 • Nové programové obdobie EÚ (2021-2027) – potreba prípravy Integrovaných územných stratégií, založených na integrovanom prístupe k strategickému plánovaniu rozvoja územia.
 • Kľúčové problémy vychádzajú aj z existujúcich strategických dokumentov alebo územno-plánovacích dokumentov a potreby, ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia.
 • Aktuálny stav súvisiaci s pandémiou COVID – 19 a vojnou na Ukrajine a ich dopadmi.

Zámerom je tiež  reagovať na nové výzvy a identifikované špecifické problémy dotknutého územia a politické, sociálne, ekonomické, technologické a environmentálne faktory (zelená a digitálna transformácia, dôslednejšie uplatnenie integrovaných nástrojov a špecificky miestneho prístupu, Industry 4.0, dostupnosť otvorených dát, nové požiadavky na odolnosť územia, občianske iniciatívy a pod.). Potrebu spracovania nového strategického dokumentu vyvolala aj  zmena strategických priorít na národnej úrovni a zmena pohľadu na využitie potenciálu územia, ktorými sú najmä:

 • špecifický potenciál územia v nadväznosti na existujúce podnikateľské prostredie a infraštruktúru,
 • nadpriemerná podnikateľská aktivita – najmä v  obchode,
 • špecifický potenciál územia v oblasti kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia v prepojení na udržateľný cestovný ruch,
 • polohový a kooperačný potenciál územia posilnený novou dopravnou infraštruktúrou,
 • vzdelaná pracovná sila,
 • nové formy kooperácie aktérov v území.

Navrhované priority a ciele reagujú na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia:

 • nepriaznivý demografický vývoj a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb,
 • nástup nových technológií a ich využívanie v mestskom prostredí a územnom rozvoji,
 • využívanie, obnova a dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry,
 • udržateľnosť mestského a prímestského prostredia,
 • posilnenie odolnosti a reakcie na neočakávané situácie a zmeny prostredia,
 • spoločenská zodpovednosť, angažované komunity a participácia.

 

Prezentácia – konceptu prípravy Programu rozvoja mesta na roky 2024 – 2030:

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/06/ONLINE-PREZENTACIA-KONCEPTU-PRM-BB-2030-2023-06-16.pdf

 

V súvislosti s prípravnými aktivitami Programu rozvoja mesta si Vám dovoľujeme dať do pozornosti výstup doplnkovej informačnej aktivity: Online prezentácie konceptu prípravy Programu rozvoja mesta.

Záznam prezentácie si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=K3RCboofScU

 

Časový rámec prípravy Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2024 – 2030 (aktualizovaná verzia 12.12.2023) :

 

V zmysle otvoreného vládnutia, prípravu PRM Banská Bystrica 2024 – 2030 realizujeme s podporou princípov otvorenej samosprávy, resp. princípov participácie, spolupráce a transparentnosti. 

Na tejto stránke uvádzame informácie k realizovaným a plánovaným aktivitám k tvorbe PRM Banská Bystrica 2024 – 2030, ktoré realizujeme s podporou princípov otvorenej samosprávy.