Ako na to

Zámer participatívneho rozpočtu (PR)

Participatívny rozpočet je komplexný nástroj, ktorý sa zameriava na zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu o využití časti verejných financií. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo pre rok 2022 sumu 40 000,- eur z mestského rozpočtu pre účely verejných projektových zámerov participatívneho rozpočtu. Na Prvom diskusnom fóre prítomní občania odhlasovali maximálnu výšku nákladov na jeden projektový zámer v sume 10 000,- eur.

Podporované oblasti

 • Zeleň v meste a verejné priestranstvá
 • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie
 • Kultúra a kreatívny priemysel
 • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl

Projektový návrh musí spĺňať nasledovné prvky

 • musí byť dostupný širokej verejnosti
 • musí mať nekomerčný charakter
 • musí byť údržbovo, ekonomicky a dlhodobo udržateľný
 • musí byť prínosný a mať verejnoprospešný charakter
 • musí byť realizovateľný na území a pozemkochvo vlastníctve Mesta Banská Bystrica

Kto môže podať projektový návrh

Do PR sa môže zapojiť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov.

Navrhovateľom nemôže byť člen koordinačnej rady ani zamestnanec MsÚ pre PR.

Postup podania projektového návrhu

1a)  Ak nemáte problém s vyplnením projektového formulára samostatne, môžete si ho stiahnuť a vyplniť TU

– podmienkou úspešného podania projektového návrhu je taktiež účasť minimálne na jednom stretnutí tematickej skupiny, kde je nutné o svojom návrhu informovať členov koordinačnej rady.

1b)  Ak  máte len nápad ako zlepšiť svoje okolie, zorganizovať nejaké podujatie, podporiť komunitu vo svojom okolí, vo svojom meste

– príďte sa s ním podeliť na jednu z tematických skupín. Členovia koordinačnej rady Vám ochotne pomôžu s vyplnením projektového formulára a vysvetlia Vám celý proces;

– môžete využiť formulár Burzy nápadov, ktorý nájdete na adrese https://docs.google.com/forms/d/1KXl8Tqid2su5_nc5v0IEovb9EK6Na8wxDD4nGllRT5g/edit?usp=sharing

2)  Po odkonzultovaní svojho projektového návrhu na tematickej skupine je potrebné vyplnený formulár spolu s minimálne jednou cenovou ponukou podať vo vytlačenej forme v klientskom centre MsÚ BB alebo poslať poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica.

3)  Poslednou povinnosťou je zaslanie projektového formulára v elektronickej podobe na email: prbanskabystrica@gmail.com

 

Časový harmonogram

 •           22. 2. 2022Prvé diskusné fórum (oficiálne otvorenie nového cyklu PR)
 •           10. 5. 2022 – 1. tematická skupina (TS), na ktorej je možná diskusia k projektom
 •           24. 5. 2022 – 2. tematická skupina (TS), na ktorej je možná diskusia k projektom
 •           7. 6. 2022 – 3. tematická skupina (TS), na ktorej je možná diskusia k projektom
 •           21. 6. 2022 – 4. tematická skupina (TS), na ktorej je možná diskusia k projektom
 •           28. 6. 2022 – 5. (posledná) TS, na ktorej je možná diskusia k projektom
 •           30. 6. 2022 – posledný deň na podanie projektového návrhu
 •           júl, august, september – kontrola projektových návrhov odbornými útvarmi MsÚ BB
 •           19. 10. 2022Druhé diskusné fórum a prezentácia projektových návrhov
 •           20. 10. 2022 – začiatok hlasovania
 •           10. 11. 2022 – koniec hlasovania
 •           11. 11. 2022 – sčítanie a zverejnenie výsledkov hlasovania
 •           rok 2023 – realizácia víťazných projektových návrhov

 

Rozhodovací proces

Predkladatelia projektových návrhov, ktoré úspešne prejdú kontrolným procesom MsÚ BB, budú pozvaní na ich prezentáciu na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa uskutoční dňa 19. 10. 2022. Fyzické hlasovanie sa spustí dňa 20. 10. 2022 a bude prebiehať na klientskom centre MsÚ (Československej armády 26) a na Radnici v kancelárii informačného centra (Námestie SNP 1). Hlasovanie bude prebiehať 15 pracovných dní a teda jeho ukončenie bude 10. 11. 2022. Výsledky hlasovania o projektoch budú zverejnené 11. 11. 2022.

Hlasovanie

Hlasovať môže každá fyzická osoba, ktorá v danom rozpočtovom roku dosiahne 15 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Banská Bystrica alebo je študentom v meste Banská Bystrica. V prípade trvalého pobytu je potrebné sa pri hlasovaní preukázať občianskym preukazom, pri prechodnom pobyte potvrdením o prechodnom pobyte a pri študentovi študentskou kartou ISIC alebo EURO 26.

Hlasovanie bude prebiehať na predtlačených hlasovacích lístkoch. Každý hlasujúci môže hlasovať len 1-krát. Na predtlačenom hlasovacom lístku si musí hlasujúci vybrať minimálne 1 a maximálne 4 projekty, ktoré chce podporiť. Jednému projektovému návrhu je možné prideliť len jeden hlas. V prípade porušenia týchto pravidiel bude hlasovací lístok neplatný.

Vyhodnotenie a realizácia

Po skončení hlasovania dôjde ku sčítaniu hlasov a k vyhodnoteniu projektov z hľadiska úspešnosti v danom ročníku. V nasledujúcom roku úspešní predkladatelia realizujú svoje projekty v úzkej súčinnosti s pracovníkmi MsÚ. Do konca januára nasledujúceho roka je potrebné zaslať vyhodnotenie a fotodokumentáciu zrealizovaného projektu na e-mail: prbanskabystrica@gmail.com

Dôvody pre vyradenie projektového návrhu z PR:

 • nebol kompletne vyplnený a do 7 dní od výzvy koordinačnej rady ani nebol doplnený
 • nebol prerokovaný na žiadnom tematickom stretnutí
 • je v rozpore s ustanoveniami štatútu PR
 • je v rozpore s podmienkami prijatými na Prvom diskusnom fóre
 • je v rozpore s platnou legislatívou a aktuálne platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • je v rozpore alebo je duplicitný s koncepciou mesta
 • týka sa prevádzkových a režijných výdavkov
 • je v rozpore so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
 • nie je realizovateľný do 31. 12. príslušného roka v rámci dvojročného procesu

Upozornenie

Zakúpené veci budú a zostanú majetkom mesta.