Ako na to

Zámer participatívneho rozpočtu (PR)

Participatívny rozpočet je komplexný nástroj, ktorý sa zameriava na zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu o využití časti verejných financií. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo pre rok 2023 sumu 40 000,- eur z mestského rozpočtu pre účely verejných projektových zámerov participatívneho rozpočtu. Na Prvom diskusnom fóre prítomní občania odhlasovali maximálnu výšku nákladov na jeden projektový zámer v sume 10 000,- eur.

 

Podporované oblasti

  • V r. 2023-24 – po prvý krát – nie sú určené tematické oblasti pre podávanie projektových návrhov. To znamená, že do participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica môžu navrhovatelia podať projektové návrhy na zlepšenie ktorejkoľvek oblasti verejného života v meste, v súlade s pravidlami, zverejnenými v platnom Štatúte.

Projektový návrh musí spĺňať nasledovné prvky

  • musí byť dostupný širokej verejnosti
  • musí mať nekomerčný charakter
  • musí byť údržbovo, ekonomicky a dlhodobo udržateľný
  • musí byť prínosný a mať verejnoprospešný charakter
  • musí byť realizovateľný na území a pozemkochvo vlastníctve Mesta Banská Bystrica

 

Kto môže podať projektový návrh

Do PR sa môže zapojiť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov.

Navrhovateľom nemôže byť člen koordinačnej rady ani zamestnanec MsÚ pre PR.

 

Viac o participatívnom rozpočte si môžete prečítať v aktuálnom štatúte: