Kultúra

Koncepcia rozvoja kultúry

Mesto Banská Bystrica v gescii Oddelenia kultúry (Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu) pripravilo Koncepciu rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030, ktorá má vytvoriť predpoklady lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry a podmienky, aby kultúra plnila svoje celospoločenské poslanie.

Pri navrhovaní koncepcie sa počítalo so všetkou kultúrou v meste a súčasne sa chcelo vidieť aj „za kultúru“, vstupovať do širších vzťahov. Investície do kultúrnych organizácií, projektov a infraštruktúry sú totiž investíciami do spoločných hodnôt, do tvorivosti, do rozvoja kompetencií, zručností a vzdelávania, do komunitného života, ale majú samozrejme aj pozitívny dopad na ekonomiku, cestovný ruch a ďalšie oblasti.  Preto je jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta Banská Bystrica širokospektrálna spolupráca založená na silnom „PARTNERSTVE PRE KULTÚRU“.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 bola Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici schválená 20. júna 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tvormespolu@banskabystrica.sk.

#tvormespolu