Kultúra

Koncepcia kultúry

Mesto Banská Bystrica 2020 – 2033

Koncepcia kultúry je otvorený materiál, vychádza zo Strategickej vízie smerovania kultúry v Banskej Bystrici na roky 2010 – 2016 a je obohatená o nové a smelé vízie a programy. Mesto ju tvorilo za úzkej spolupráce s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a s tretím sektorom.

Kvalitná moderná koncepcia kultúry je nevyhnutná pre ďalší rozvoj kultúry v meste v súlade s celosvetovými trendmi a mala by vytvárať predpoklady lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry.

Podnety či pripomienky ku Koncepcii kultúry zasielajte na e-mailovú adresu: dagmar.sustekova@banskabystrica.sk

Prílohy na stiahnutie