Kultúra

Koncepcia rozvoja kultúry

Mesto Banská Bystrica v gescii Oddelenia kultúry (Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu) pripravuje Koncepciu rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030, ktorá má vytvoriť predpoklady lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry a podmienky, aby kultúra plnila svoje celospoločenské poslanie.

Pri navrhovaní koncepcie sa počíta so všetkou kultúrou v meste a súčasne sa chce vidieť aj „za kultúru“, vstupovať do širších vzťahov. Investície do kultúrnych organizácií, projektov a infraštruktúry sú totiž investíciami do spoločných hodnôt, do tvorivosti, do rozvoja kompetencií, zručností a vzdelávania, do komunitného života, ale majú samozrejme aj pozitívny dopad na ekonomiku, cestovný ruch a ďalšie oblasti.  Preto je jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta Banská Bystrica širokospektrálna spolupráca založená na silnom „PARTNERSTVE PRE KULTÚRU“.

Všetky informácie o príprave koncepcie, uskutočnených a plánovaných aktivitách a stretnutiach, ako aj o tom, ako sa verejnosť môže do tvorby koncepcie zapojiť sa budú nachádzať na webovej stránke mesta a budú pravidelne aktualizované a dopĺňané.

Do procesu tvorby koncepcie chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetky obyvateľky a obyvateľov, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.
Pre konzultáciu k príprave koncepcie so širokou verejnosťou je od 4. mája do 4. júna 2022 realizovaný dotazníkový prieskum názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Obyvateľom a obyvateľkám budú dotazníky k dispozícii online na webovej stránke mesta ako i v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu a v priestoroch Informačného centra v Radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentami Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry cestovného ruchu bude zber realizovaný aj v teréne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tvormespolu@banskabystrica.sk.

#tvormespolu