Komisie, výbory, rady a orgány

Občianske rady

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum)

1. Občianska rada Stred

predseda: Ing. Marek Zeman (tel. 0950412741, marek.zeman@yahoo.com)

 

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko)

1. Občianska rada Senica

predseda:

2. Občianska rada Šalková

predseda:
webstránka: www.salkova.sk.

3. Občianska rada Uhlisko

predseda: Ing. Ivan Kapsiar (Viestova 4, tel.: 0907824244, e-mail: ivankapsiar@gmail.com)
e-mail: mojeuhlisko@gmail.com

4. Občianska rada Majer

predsedníčka:

 

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová)

1. Občianska rada Rudlová-Sásová I

predsedníčka: Ľubica Buranová (tel.: 0903528899, e-mail: buranova.lubica@gmail.com
webstránka: www.or.sasova.sk

2. Občianska rada Rudlová-Sásová II

predseda:
webstránka: www.or.sasova.sk

 

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka)

1. Občianska rada Podlavice – Skubín

predseda: Marek Odaloš (tel.: 0908572919, e-mail: odalos@bbalternativa.sk)
e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com
webstránka: orpodlavice8.webnode.sk

2. Občianska rada Naša Dolina

predseda: MUDr. Marián Fejfár (tel.: 0905485100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)

3. Občianska rada Jakub – Kostiviarska

predseda: Mgr. Peter Michal (tel.: 0948535919, e-mail: peter.michal72@gmail.com)

 

Volebný obvod č. 5

(Fončorda)

1. Občianska rada Fončorda

predseda: Ing. Ján Hruška (tel. 0903148908, e-mail: jan.hruska1@gmail.com)
e-mail: foncorda@obcianskarada.sk

 

 

Volebný obvod č. 6

(Radvaň)

1. Občianska rada Radvaň

predseda: Roman Miškár (Nám. Ľ. Štúra 5949/10, 974 05 Banská Bystrica, tel.: 0918203575, e-mail: miskar.roman@gmail.com)
podpredseda: Anton Jankovič (Nám. Ľ. Štúra 8 ,974 05 Banská Bystrica , tel. 0908901177, a.jankovic@azet.sk)
členovia: Daniel Hanko, Anna Švecová, Miroslava Kamenská, Anna Provinská, Marián Lietava, Ján Moravčík, Peter Novanský, Peter Rusnák, Maroš Vincenc, Lenka Lapinová, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Matúš Kršňák, Jaroslav Bystran, Valéria Báťková, Ľubomír Grác, Marek Ondráš, Ľudmila Priehodová, Ľubica Póčová, Pavol Miklóši
e-mail: orradvan@googlegroups.com
webstránka: www.bbradvan.sk

 

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa)

1. Občianska rada Kráľová

predseda: Ján Vrana (tel.: 0905572508, e-mail: janovrana@azet.sk)

2. Občianska rada Iliaš

predseda: Ján Žambor (tel.: 0908086021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)

3. Občianska rada Kremnička

predseda: Ing. Zuzana Stankovianska (tel.: 0905799390, zuzana.stankovianska@gmail.com)

4. Občianska rada Pršianska Terasa

predseda: Roman Kostúr (tel.: 0918505261, e-mail: kostur.roman@zoznam.sk)

5. Občianska rada Rakytovce

predseda: Ondrej Bahýľ (tel. 0907839924 , e-mail: ondrejbahyl@azet.sk)