Komisie, výbory, rady a orgány

Občianske rady

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum)

1. Občianska rada Stred

predseda: Ing. Branislav Bosák (tel.: 0907815861, e-mail: cg@mail.t-com.sk)
členovia: Andrea Maková, Jozef Mak, Eva Ščepková, Lukáš Cesnak, Ľubica Murínová, Milan Štekro

 

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko)

1. Občianska rada Senica

predseda: Ing. Alexander Sámel (tel.: 0905290813, 0948617717)
členovia: Miroslav Solivajs, Miloš Otava, Peter Hudec, Margita Masná, Július Valent, Ján Hubač, Libuša Valentová
e-mail: orsenica@gmail.com

2. Občianska rada Šalková

predseda: Peter Uhrík (e-mail: peter.uhrik.st@gmail.com, tel.: 0911242520)
členovia: Ján Bacík, Vladimír Fraňo, Ján Badány, Iveta Fareková, Eva Fraňová, Milan Selecký
e-mail: or.salkova@gmail.com
webstránka: www.salkova.sk.

3. Občianska rada Uhlisko

predseda: Ing. Ivan Kapsiar (Viestova 4, tel.: 0907824244, e-mail: ivankapsiar@gmail.com)
členovia: Ing. Ľudmila Dávidová, PaedDr. Peter Zlevský, Ing. Adrian Babčan, Ing. Alžbeta Bancíková, Milka Franeková, Vlasta Styková
e-mail: mojeuhlisko@gmail.com

4. Občianska rada Majer

predsedníčka: Kristína Čermáková
členovia: Michal Čermák, Peter Bobula, Milan Okruhlica, Miroslav Lánik, Róbert Styk, Marcel Mojžiš

 

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová)

1. Občianska rada Rudlová-Sásová I

predsedníčka: Ľubica Buranová (tel.: 0903528899, e-mail: okresbb@strana-smer.sk, buranova.lubica@gmail.com
podpredseda: Ing. Tomáš Novanský (tel.: 0911745509, e-mail: t.novansky@gmail.com)
členovia: Erika Klobušická, Jozef Herko, Anna Grešková, Lucia Maršalíková, Jozef Horváth, Ján Kollár
webstránka: www.or.sasova.sk

2. Občianska rada Rudlová-Sásová II

predsedníčka: –
podpredseda: Mgr. Ivan Bartoš (tel.: 0908602839)
členovia: Anna Babčanová, Mgr. Marta Chabadová, Bc. Andrej Refka, Ing. František Paluška, Ing. Jozef Lapin, Jana Ševcová, Mgr. Dominika Hajkovská, Mgr. Martin Turčan, Mgr. Tomáš Štrba, Milan Zachar
webstránka: www.or.sasova.sk

 

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka)

1. Občianska rada Podlavice – Skubín

predseda: Marek Odaloš (tel.: 0908572919, e-mail: odalos@bbalternativa.sk)
podpredseda: Danko Uhliar
členovia: Jana Balážová, Lucia Raffajová, Andrea Slabejová, Margita Zamiešalová, Janka Žabková, Marián Adamják, Peter Handlovský, Jaroslav Huba, Mirko Kolimár, Adrián Minarovič, Peter Papšo, Miroslav Sopko, p. Podolec, Dagmar Tomášová
e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com
webstránka: orpodlavice8.webnode.sk

2. Občianska rada Naša Dolina

predseda: MUDr. Marián Fejfár (tel.: 0905485100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)
členovia: Martina Čunderlíková, Ján Eremiáš, Petra Hanousková, Bibiána Janšová, Bc. Jozef Kubaš, Eva Molitorisová

3. Občianska rada Jakub – Kostiviarska

predseda: Mgr. Peter Michal (tel.: 0948535919, e-mail: peter.michal72@gmail.com)
členovia: Katarína Kucbelová-Kamenská, Stanislav Bajs, Roman Béreš, Zdeněk Filipi , Ľubica Flaugnatti, Vladimír Ballek
webstránka: https://www.facebook.com/jakub.kostiviarska.ulanka/

 

Volebný obvod č. 5

(Fončorda)

1. Občianska rada Fončorda

predseda: Ing. Ján Hruška (tel. 0903 148 908, e-mail: jan.hruska1@gmail.com)
členovia:  Ing. Zuzana Oterová, Vladimír Dropčo, Mária Vidová, Danka Horváthová,  Ing. Danica Halamová,
Bc. Zuzana Šerfözö,  Ing. Gabriel Blesák, Ing. Igor Palúch, Vojtech Zachar, Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
e-mail: sidliskofoncorda@gmail.com

 

 

Volebný obvod č. 6

(Radvaň)

1. Občianska rada Radvaň

predseda: Roman Miškár (Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica, tel.: 0918203575, e-mail: miskar.roman@gmail.com)
podpredseda: Anton Jankovič (Nám. Ľ. Štúra 8 ,974 05 Banská Bystrica , tel.:. 0908901177, e-mail: a.jankovic@azet.sk)
členovia: Daniel Hanko, Anna Švecová, Miroslava Kamenská, Anna Provinská, Marián Lietava, Ján Moravčík, Peter Novanský, Peter Rusnák, Maroš Vincenc, Lenka Lapinová, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Matúš Kršňák, Jaroslav Bystran, Valéria Báťková, Ľubomír Grác, Marek Ondráš, Alexander Ernek, Ľudmila Priehodová
e-mail: orradvan@googlegroups.com
webstránka: www.bbradvan.sk

 

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa)

1. Občianska rada Kráľová

predseda: Ján Vrana (tel.: 0905572508, e-mail: janovrana@azet.sk)
členovia: Blanka Tkáčiková, Alica Kokavcová, Róbert Fusko, Martin Raček, Peter Mikloško, Mgr. Martina Semančík Lásiková, Ľubica Paulínyová, Katarína Úporská, Miroslava Cisárová, Miriam Miklošíková, Ján Ondrejka, Jiří Kašpárek
e-mail: orkralova@gmail.com

2. Občianska rada Iliaš

predseda: Ján Žambor (tel.: 0908086021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)
členovia: Jarmila Mlynárčiková, Jozef Blaho, Ján Petr, Antónia Snopková

3. Občianska rada Kremnička

predseda: Milan Smädo (Jabloňová 16, tel.: 0902929300, e-mail: smado@misudrzba.sk)
členovia: Ján Sliacky, Peter Vinarčík, Marta Dudová, Jozef Grič, Anna Oravcová, Marián Kolenkáš, Oľga Pišková, Juraj Dobrota, Radim Handlovský, Rastislav Stračina, Dana Beňušková, Ivan Dobrík

4. Občianska rada Pršianska Terasa

predseda: Roman Kostúr (tel.: 0918505261, 0905616033, e-mail: roman.kostur@banskabystrica.sk, kostur.roman@zoznam.sk)
členovia: Jarmila Turoňová, Peter Príč, Eva Krchňavá, Dušan Hraško, Ján Filadelfi, Michal Cibula, Danka Blehová, Eduard Genserek, Jaroslav Ondris, Ľuboslav Oško

5. Občianska rada Rakytovce

predseda: Ondrej Bahýľ (tel.  , e-mail:  )
podpredseda: Michal Biroščák (tel., e-mail:  )
členovia: Anna Pecková, Jozef Riečan, Boris Žalman, Peter Čabrák, Július Turňa, Jozef Berák, Ľuboš Kvasna, Elena Bánovská, Marián Hric, Mária Filipová