Komisie, výbory a rady

Občianske rady

Občianske rady – poradné orgány výborov v mestských častiach

 

Výbor č. 1 pre mestskú časť Banská Bystrica – stred

Občianska rada Stred
Ing. Marek Zeman, predseda (tel., e-mail: marek.zeman@yahoo.com)

 

Výbor č. 2 pre mestské časti Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Občianska rada Majer
 

Občianska rada Senica
Marek Šalát, predseda (tel.: +421 910 799 933, e-mail: ozsenicabb@gmail.com)
e-mail: ozsenicabb@gmail.com
webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Občianska rada Šalková
Peter Uhrík, predseda (tel.: +421 911 242 520, e-mail: peter.uhrik.st@gmail.com)
e-mail: or.salkova@gmail.com
webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Občianska rada Uhlisko
Mgr. art. Miroslav Šipkovský, predseda (tel. +421 907 361 187)
e-mail: uhlisko@banskabystrica2.sk
webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Výbor č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová

Občianska rada Rudlová dedina
Mgr. Anna Krajanová, predsedníčka (tel. +421 908 177 024, e-mail: anna.krajanova@gmail.com)

 

Občianska rada Rudlová-Sásová I
Ľubica Buranová, predsedníčka (tel.: +421 903 528 899, e-mail: buranova.lubica@gmail.com)
webstránka: www.or.sasova.sk

 

Občianska rada Rudlová-Sásová II
Bc. Andrej Refka, predseda (tel.: +421 903 121 989, e-mail: andrej.refka@gmail.com)
webstránka: www.or.sasova.sk

 

Výbor č. 4 pre mestské časti Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Občianska rada Jakub
Mgr. Karol Gurský, predseda (tel. +421 905 951 201, e-mail: gurskykarol@gmail.com)

 

Občianska rada Kostiviarska
Vladimír Bállek, predseda (tel. +421 903 913 303, e-mail: vlado76vb@gmail.com)

 

Občianska rada Naša Dolina
MUDr. Marián Fejfar, predseda (tel.: +421 905 485 100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)

 

Občianska rada Podlavice – Skubín
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová CSc., predsedníčka (tel.: +421 904 511 842, e-mail: kat.cizmarova@gmail.com)
e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com
webstránka: www.orpodlavice.sk

 

Výbor č. 5 pre mestskú časť Fončorda

Občianska rada Fončorda
Martin Hanes, predseda (tel.: +421 905 337 480, e-mail: hanes@hahabb.sk)
e-mail: foncorda.bb@obcianskarada.sk
webstránka: www.orfoncorda.sk

 

Výbor č. 6 pre mestskú časť Radvaň

Občianska rada Radvaň
Pavol Miklóši, predseda (tel. +421 908 578 088, e-mail: miklosipavol@gmail.com)
e-mail: orradvan@gmail.com
webstránka: www.bbradvan.sk

 

Výbor č. 7 pre mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

Občianska rada Iliaš
Ján Žambor, predseda  (tel.: +421 908 086 021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)

 

Občianska rada Kráľová
Ján Vrana, predseda (tel.: +421 905 572 508, e-mail: janovrana@azet.sk)
e-mail: orkralova@gmail.com

 

Občianska rada Kremnička
Ing. Zuzana Stankovianska, predsedníčka (tel.: +421 905 799 390, e-mail: zuzana.stankovianska@gmail.com)

 

Občianska rada Pršianska Terasa
Roman Kostúr, predseda (tel.: +421 918 505 261, e-mail: kostur.roman@zoznam.sk)

 

Občianska rada Rakytovce
Ondrej Bahýl, predseda (tel. +421 907 839 924, e-mail: ondrejbahyl@azet.sk)