Komisie, výbory, rady a orgány

Občianske rady

Volebný obvod č. 1

(Banská Bystrica centrum)

1. Občianska rada Stred

predseda: Ing. Marek Zeman (tel.: 0950412741, e-mail: marek.zeman@yahoo.com)

 

Volebný obvod č. 2

(Majer, Senica, Šalková, Uhlisko)

1. Občianska rada Senica

predseda: Ing. Alexander Sámel (tel.: 0948617717)
e-mail: orsenica@gmail.com
webstránka: www.banskabystrica2.sk

2. Občianska rada Šalková

predseda: Peter Uhrík (tel.: 0911242520, e-mail: peter.uhrik.st@gmail.com)
webstránka: www.salkova.sk, www.banskabystrica2.sk

3. Občianska rada Uhlisko

predseda: Mgr.art. Miroslav Šipkovský (tel. 0907361187)
e-mail: uhlisko@banskabystrica2.sk
webstránka: www.banskabystrica2.sk

4. Občianska rada Majer

predseda:
webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Volebný obvod č. 3

(Rudlová, Sásová)

1. Občianska rada Rudlová-Sásová I

predsedníčka: Ľubica Buranová (tel.: 0903528899, e-mail: buranova.lubica@gmail.com)
webstránka: www.or.sasova.sk

2. Občianska rada Rudlová-Sásová II

predseda: Bc. Andrej Refka (tel.: 0903121989, e-mail: andrej.refka@gmail.com)
webstránka: www.or.sasova.sk

3. Občianska rada Rudlová dedina

predsedníčka: Mgr. Anna Krajanová (tel. 0908177024, e-mail: anna.krajanova@gmail.com)

 

Volebný obvod č. 4

(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka)

1. Občianska rada Podlavice – Skubín

predseda: Marek Odaloš (tel.: 0908572919, e-mail: odalos@bbalternativa.sk)
e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com
webstránka: orpodlavice8.webnode.sk

2. Občianska rada Naša Dolina

predseda: MUDr. Marián Fejfar (tel.: 0905485100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)

3. Občianska rada Jakub

predseda: Mgr. Karol Gurský (tel. 0905951201, e-mail: gurskykarol@gmail.com)

4. Občianska rada Kostiviarska

predseda: Vladimír Bállek (tel. 0903913303, e-mail: vlado76vb@gmail.com)

 

Volebný obvod č. 5

(Fončorda)

1. Občianska rada Fončorda

predseda: Ing. Ján Hruška (tel. 0903148908, e-mail: jan.hruska1@gmail.com)
e-mail: foncorda@obcianskarada.sk

 

 

Volebný obvod č. 6

(Radvaň)

1. Občianska rada Radvaň

predseda: Roman Miškár (Nám. Ľ. Štúra 5949/10, 974 05 Banská Bystrica, tel.: 0918203575, e-mail: miskar.roman@gmail.com)
e-mail: orradvan@googlegroups.com
webstránka: www.bbradvan.sk

 

Volebný obvod č. 7

(Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa)

1. Občianska rada Kráľová

predseda: Ján Vrana (tel.: 0905572508, e-mail: janovrana@azet.sk)

2. Občianska rada Iliaš

predseda: Ján Žambor (tel.: 0908086021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)

3. Občianska rada Kremnička

predsedníčka: Ing. Zuzana Stankovianska (tel.: 0905799390, zuzana.stankovianska@gmail.com)

4. Občianska rada Pršianska Terasa

predseda: Roman Kostúr (tel.: 0918505261, e-mail: kostur.roman@zoznam.sk)

5. Občianska rada Rakytovce

predseda: Ondrej Bahýľ (tel. 0907839924 , e-mail: ondrejbahyl@azet.sk)