Komisie, výbory a rady

Občianske rady

Občianske rady – poradné orgány výborov v mestských častiach

 

  • Výbor č. 1 pre mestskú časť Banská Bystrica – stred

Občianska rada Stred

Ing. Marek Zeman, predseda (tel., e-mail: marek.zeman@yahoo.com)

 

  • Výbor č. 2 pre mestské časti Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Občianska rada Majer

 

Občianska rada Senica

Ing. Alexander Sámel, predseda (tel.: +421 948 617 717)

e-mail: orsenica@gmail.com

webstránka: www.banskabystrica2.sk

 

Občianska rada Šalková

Peter Uhrík, predseda (tel.: +421 911 242 520, e-mail: peter.uhrik.st@gmail.com)

e-mail: or.salkova@gmail.com

webstránka: www.salkova.sk

 

Občianska rada Uhlisko

Mgr. art. Miroslav Šipkovský, predseda (tel. +421 907 361 187)

e-mail: uhlisko@banskabystrica2.sk

 

  • Výbor č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová

Občianska rada Rudlová dedina

Mgr. Anna Krajanová, predsedníčka (tel. +421 908 177 024, e-mail: anna.krajanova@gmail.com)

 

Občianska rada Rudlová-Sásová I

Ľubica Buranová, predsedníčka (tel.: +421 903 528 899, e-mail: buranova.lubica@gmail.com)

webstránka: www.or.sasova.sk

 

Občianska rada Rudlová-Sásová II

Bc. Andrej Refka, predseda (tel.: +421 903 121 989, e-mail: andrej.refka@gmail.com)

webstránka: www.or.sasova.sk

 

  • Výbor č. 4 pre mestské časti Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Občianska rada Jakub

Mgr. Karol Gurský, predseda (tel. +421 905 951 201, e-mail: gurskykarol@gmail.com)

 

Občianska rada Kostiviarska

Vladimír Bállek, predseda (tel. +421 903 913 303, e-mail: vlado76vb@gmail.com)

 

Občianska rada Naša Dolina

MUDr. Marián Fejfar, predseda (tel.: +421 905 485 100, e-mail: matrixmf@seznam.cz)

 

Občianska rada Podlavice – Skubín

e-mail: or.podlaviceskubin@gmail.com

webstránka: www.orpodlavice.sk

 

  • Výbor č. 5 pre mestskú časť Fončorda

Občianska rada Fončorda

Ing. Ján Hruška, predseda (tel. +421 903 148 908, e-mail: jan.hruska1@gmail.com)

e-mail: sidliskofoncorda@obcianskarada.sk

 

  • Výbor č. 6 pre mestskú časť Radvaň

Občianska rada Radvaň

Pavol Miklóši, predseda (tel. +421 908 578 088, e-mail: miklosipavol@gmail.com)

e-mail: orradvan@gmail.com

webstránka: www.bbradvan.sk

 

  • Výbor č. 7 pre mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

Občianska rada Iliaš

Ján Žambor, predseda  (tel.: +421 908 086 021, e-mail: jan.zambor55@gmail.com)

 

Občianska rada Kráľová

Ján Vrana, predseda (tel.: +421 905 572 508, e-mail: janovrana@azet.sk)

e-mail: orkralova@gmail.com

 

Občianska rada Kremnička

Ing. Zuzana Stankovianska, predsedníčka (tel.: +421 905 799 390, zuzana.stankovianska@gmail.com)

 

Občianska rada Pršianska Terasa

Roman Kostúr, predseda (tel.: +421 918 505 261, e-mail: kostur.roman@zoznam.sk)

 

Občianska rada Rakytovce

Ondrej Bahýl, predseda (tel. +421 907 839 924, e-mail: ondrejbahyl@azet.sk)