Hlavný kontrolór mesta

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Mesto Banská Bystrica vydanou smernicou č. VP-11/2023-HK v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

  • Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave www.oznamovatelia.sk

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu  príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v § 2 písm. a) a b) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti  v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti  je v pôsobnosti Mesta Banská Bystrica –  hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica. Hlavný kontrolór plní  úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ak takáto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Spôsoby podania oznámenia:

  • písomne v uzatvorenej obálke s textom uvedeným na obálke „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Banská Bystrica
Mestský úrad Banská Bystrica
ul. Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

  • prostredníctvom – nepretržite dostupnej elektronickej schránky hlavnykontrolor@banskabystrica.sk
  • ústne v kancelárii hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na adrese Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, a to v čase po predchádzajúcej dohode s hlavným kontrolórom

Postupy  prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný  na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje  Smernica Mesta Banská Bystrica č. VP-11/2023-HK.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany  bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie  Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na  poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany  – viď. stránka www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ .

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa: Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podmienky poskytnutia ochrany  a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viac o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach Mesta Banská Bystrica nájdete na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie/00313271/sk/zakladne-informacie.

Prílohy na stiahnutie