Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2012 Trhový poriadok trhoviska na Rudohorskej ulici 16 v Banskej Bystrici

Číslo
11/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012