Mestská polícia Banská Bystrica

Pracovná ponuka

Kritériá pre prijatie do zamestnania v zmysle Zák.564/91 Zb. v platnom znení a Pracovného poriadku MSP Banská Bystrica.

Mestským policajtom sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov,ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.

Osoba preukazuje svoju spôsobilosť:

  • vykonaním pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
  • vykonaním previerky telesnej zdatnosti,
  • vykonaním psychologických testov, po ktorých bola označená ako osoba schopná vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením lekárskej správy o zdravotnom stave uchádzača a s doporučením, že uchádzač je spôsobilý vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením výpisu z registra trestov bez záznamu a svojou bezúhonnosťou v mieste bydliska,
  • predložením dokladu o vzdelaní. Podmienkou prijatia je stredoškolské vzdelanie s maturitou všeobecného alebo odborného smeru, pričom budú preferované osoby ovládajúce cudzí jazyk (nemecký alebo anglický), alebo odbornosťou užitočnou v policajnej profesii,
  • odbornú spôsobilosť preukazuje mestský policajt vykonaním skúšky pred odbornou komisiou PZ, po absolvovaní odbornej prípravy, v zmysle Zákona o obecnej polícií.

Žiadosti o prijatie do zamestnania na MSP Banská Bystrica zašlite v zmysle pokynov.