Občan

Adopcia spoločenských zvierat – Občan
Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta – Občan
Chov spoločenských zvierat – Občan
Daň z nehnuteľností – Občan
Daň za psa – Občan
Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan
Daňové nedoplatky – Občan
Denné centrá – Občan
Denný stacionár – Občan
Detské jasle – Občan
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (poruchy podzemných vedení v MK) – Občan
Dodatočné povolenie stavby – Občan
Doprava rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove – Občan
Evidencia psov – Občan
Exekučné daňové konanie – Občan
Hlásenie trvalého pobytu – Občan
Integrované obslužné miesto obyvateľov – IOMO – Občan
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – Občan
Kolaudácia stavby – miestna/účelová komunikácia – Občan
Konanie verejného kultúrneho podujatia – Občan
Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica – Občan
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie občan – Občan
Mestská polícia – bezpečnosť – Občan
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Občan
Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2020 – Občan
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania – Občan
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Občan
Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – Občan
Objednávka sprievodcovskej služby – Občan
Ohlásenie drobnej stavby – Občan
Ohlásenie drobnej stavby na miestnej/účelovej komunikácii – Občan
Ohlásenie jednoduchej stavby – Občan
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie – Občan
Ohlásenie stavebných úprav – inštalácia klimatizácie – Občan
Ohlásenie stavebných úprav – uzatvorenie lódžie/balkóna – Občan
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – Občan
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnej/účelovej komunikácii – Občan
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – Občan
Ohlasovanie túlavých a zabehnutých zvierat – Občan
Ohňostrojné práce – Občan
Opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan
Opatrovateľská služba – Občan
Osobitné užívanie verejného priestranstva – Občan
Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta – Občan
Oznámenie o užívaní verejného priestranstva dlhodobo stojacim vozidlom – Občan
Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta – Občan
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – VOK – Občan
Pobyt v zahraničí – Občan
Ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica – Občan
Ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica – Občan
Poplatok za komunálny odpad – Občan
Porealizačné zamerania – Občan
Poškodenie vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica – Občan
Poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubyt. KOTVA II – Občan
Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o prenájom nájomného bytu – Občan
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan
Potvrdenie o trvalom pobyte – Občan
Povolenie predčasného užívania stavby- miestna/účelová komunikácia – Občan
Povolenie domovej studne – Občan
Povolenie odstránenia stavby – Občan
Povolenie terénnych úprav – Občan
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Občan
Požičiavanie pomôcok – Občan
Predaj na trhových miestach – Občan
Predaj na trhových miestach – ambulantný predaj – Občan
Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Občan
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Občan
Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby – Občan
Prenájom nájomného bytu – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – stavebné konanie – Občan
Prenájom priestorov Radnice – Občan
Prenájom priestorov Veľká sieň mestského úradu – Občan
Prenájom priestorov Zasadacie miestnosti mestského úradu (zasadačky) – Občan
Prepravná služba – Občan
Prevod nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Pridanie druhého a tretieho mena – Občan
Pridelenie súpisného čísla stavbe – Občan
Prihlásenie na prechodný pobyt – Občan
Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – MŠ – Občan
Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva – Občan
Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – Občan
Regeneračno-rekondičné služby v domácnosti – Občan
Rozvoz obedov – Občan
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- informácia o sčítaní – Občan
Správne poplatky od 1.1.2018 – Matrika a ohlasovňa pobytu – Občan
Stavebné povolenie – Občan
Stavebné povolenie – miestna/účelová komunikácia – Občan
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – Občan
Stravovanie v jedálňach – Občan
Súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica – Občan
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica – Občan
Súhlas obce na ubytovanie príslušníka tretej krajiny – Občan
Ubratie druhého alebo tretieho mena – Občan
Úmrtie – Občan
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa – Občan
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách – Občan
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie) – Občan
Uzatvorenie manželstva – Občan
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Občan
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Občan
Verejné zhromaždenie – Občan
Vrátenie preplatku na dani – Občan
Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/ – Občan
Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky – ová – Občan
Vydanie kolaudačného rozhodnutia – Občan
Vydanie občianskeho preukazu – Občan
Vydanie rodného listu pre novorodenca – Občan
Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – vydanie osvedčenia – Občan
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov – Občan
Vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica pre potreby územného konania – Občan
Výrub dreviny – stromu – Občan
Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM – Občan
Zariadenie opatrovateľskej služby – Občan
Zariadenie pre seniorov – Občan
Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Občan
Žiadosť na výlep plagátov – Občan
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana – Občan
Žiadosť o pokračovanie vyhradeného parkovania a oslobodenie alebo zníženie dane – Občan
Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v ” Zariadení núdzového bývania KOTVA IV” – útulku pre rodiny s deťmi – Občan
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Občan
Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby – Občan
Žiadosť o štipendium z fondu A. Hanzlíka – Občan
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – Občan
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – Občan
Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o dočasné pozastavenie činnosti SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vyradenie z evidencie SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o zmenu v evidencii SHR – Občan
Zmena adresy pre daňové účely – Občan
Zmena lehoty na dokončenie stavby – Občan
Zmena poradia mena – Občan
Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD – Občan
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica – Občan
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica (po realizácii stavieb inžinierskych sietí) – Občan
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan
Zrušenie trvalého pobytu – Občan
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Občan
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Občan