Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

5/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN č. 7/2020, VZN č. 16/2020 – zrušené
4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 – zrušené
3/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
2/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované Mestom Banská Bystrica – zrušené
1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta
17/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica – zrušené
16/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien – zrušené
15/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2020 o miestnych daniach a poplatku – zrušené
14/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica
13/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené
12/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
11/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 5
10/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2020 o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
9/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
8/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien – zrušené
6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta v znení VZN č. 3/2020