Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
9/2020
Schválené
23. júna 2020
Vyhlásené
29. júna 2020
Účinnosť od
15. júla 2020