Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 – zrušené

Číslo
4/2021
Schválené
27. apríla 2021
Vyhlásené
6. mája 2021
Účinnosť od
1. júna 2021