Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN č. 7/2020, VZN č. 16/2020 – zrušené

Číslo
5/2021
Schválené
22. júna 2021
Vyhlásené
1. júla 2021
Účinnosť od
1. septembra 2021