Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Číslo
7/2021
Schválené
13. augusta 2021
Vyhlásené
16. augusta 2021
Účinnosť od
1. septembra 2021