Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien – zrušené

Číslo
7/2020
Schválené
26. mája 2020
Vyhlásené
27. mája 2020
Účinnosť od
27. mája 2020