Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované Mestom Banská Bystrica – zrušené

Číslo
2/2021
Schválené
9. februára 2021
Vyhlásené
10. februára 2021
Účinnosť od
10. februára 2021