Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

4/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa
3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené
2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2 /2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
14/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014
13/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
9/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta
8/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica
7/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011
4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica
25/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
24/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta
21/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici
19/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Banská Bystrica
16/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č.2
15/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurbanova ulica Zmena číslo III.
10/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica
8/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2014 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Banská Bystrica