Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

Číslo
8/2020
Schválené
26. mája 2020
Vyhlásené
27. mája 2020
Účinnosť od
27. mája 2020