Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica

Číslo
14/2020
Schválené
8. decembra 2020
Vyhlásené
14. decembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021