Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
17/2020
Schválené
8. decembra 2020
Vyhlásené
14. decembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021