Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
3/2021
Schválené
9. februára 2021
Vyhlásené
10. februára 2021
Účinnosť od
1. marca 2021