Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

15/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
14/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022, o miestnych daniach a poplatku
13/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7
12/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia,v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 – zrušené
11/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 11/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené
10/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica
9/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021
8/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 2015
7/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPM Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 6
6/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené
5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č.1/2020
4/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4 /2022 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené
3/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014
2/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2022 o ustanovení názvov ulíc v meste Banská Bystrica
1/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené
10/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021
9/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
8/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené