Všeobecne záväzné nariadenia

Účinné VZN

7/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021 a VZN č. 9/2022
6/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica
5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
4/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018
3/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica
2/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
1/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2023 určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy pri základnej škole a žiaka školského zariadenia, vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
17/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 17/2022, o miestnom poplatku za rozvoj
16/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
15/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
14/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022, o miestnych daniach a poplatku
13/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7
10/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica
9/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021
8/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 2015
7/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPM Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 6
6/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č.1/2020