Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018

Číslo
4/2023
Schválené
18. apríla 2023
Vyhlásené
2. mája 2023
Účinnosť od
1. júla 2023