Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2023 určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy pri základnej škole a žiaka školského zariadenia, vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

Číslo
1/2023
Schválené
7. februára 2023
Vyhlásené
13. februára 2023
Účinnosť od
1. marca 2023