Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica

Číslo
3/2023
Schválené
18. apríla 2023
Vyhlásené
27. apríla 2023
Účinnosť od
15. mája 2023