Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 8/2023, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022 o miestnych daniach a poplatku

Číslo
8/2023
Schválené
12. decembra 2023
Vyhlásené
15. decembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024