Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Číslo
5/2023
Schválené
18. apríla 2023
Vyhlásené
19. apríla 2023
Účinnosť od
1. mája 2023