Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
11/2023
Schválené
12. decembra 2023
Vyhlásené
15. decembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024