Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2024, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021, VZN č. 9/2022 a VZN č. 7/2023

Číslo
2/2024
Schválené
23. apríla 2024
Vyhlásené
25. apríla 2024
Účinnosť od
10. mája 2024