Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Číslo
15/2022
Schválené
13. decembra 2022
Vyhlásené
15. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023