Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7

Číslo
13/2022
Schválené
8. novembra 2022
Vyhlásené
9. novembra 2022
Účinnosť od
23. decembra 2022