Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Číslo
2/2023
Schválené
7. februára 2023
Vyhlásené
13. februára 2023
Účinnosť od
1. marca 2023