Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2011, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II.

Číslo
15/2011
Schválené
27. septembra 2011
Účinnosť od
7. novembra 2011