Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené

Číslo
18/2011
Schválené
13. decembra 2011
Vyhlásené
15. decembra 2011
Účinnosť od
1. januára 2012