Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5

Číslo
5/2011
Schválené
29. marca 2011
Účinnosť od
6. mája 2011