Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9

Číslo
15/2010
Schválené
8. mája 2024
Účinnosť od
24. decembra 2010