Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Areál ROZKVET Horná – Robotnícka ulica

Číslo
10/2010
Schválené
21. septembra 2010
Účinnosť od
31. októbra 2010