Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H

Číslo
13/2011
Schválené
20. septembra 2011
Účinnosť od
31. októbra 2011