Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Polyfunkčný areál Slovenka – I.etapa

Číslo
11/2010
Schválené
21. septembra 2010
Účinnosť od
31. októbra 2010