Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1

Číslo
21/2011
Schválené
13. decembra 2011
Účinnosť od
23. januára 2012