Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. – Kollárova ulica

Číslo
11/2008
Schválené
24. júna 2008
Účinnosť od
1. augusta 2008