Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne Záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k schválenému Územnému plánu zóny IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica Zmeny, časť Magurská ulica

Číslo
166/2005
Schválené
12. decembra 2005
Vyhlásené
2. januára 2006
Účinnosť od
1. februára 2006