Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

Číslo
9/2009
Schválené
25. augusta 2009
Účinnosť od
18. septembra 2009