Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica

Číslo
175/2006
Schválené
30. novembra 2006
Účinnosť od
10. januára 2007