Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.

Číslo
4/2009
Schválené
28. apríla 2009
Účinnosť od
5. júna 2009