Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 182/2007 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov časť Námestie Slobody 1.časť – záväzná časť

Číslo
182/2007
Schválené
21. augusta 2007
Vyhlásené
21. augusta 2007
Účinnosť od
1. októbra 2007