Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť

Číslo
174/2006
Schválené
31. októbra 2006
Vyhlásené
8. novembra 2006
Účinnosť od
8. decembra 2006