Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 200 / 2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Rudlovský potok

Číslo
200/2007
Schválené
12. apríla 2007
Účinnosť od
11. januára 2008