Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa

Číslo
7/2008
Schválené
27. marca 2008
Účinnosť od
5. mája 2008